Fastigheten Skyrup 1:49 – Byggprojekt

Skyrups Samfällighetsförening har blivit kontaktad av bygg- och miljöförvaltningen i Hässleholm angående den planerade nybyggnationen av 5 husgrupper med 38 lägenheter,  parkeringsplatser och vägar på fastigheten Skyrup 1:49. 
Kommunen vill ha synpunkter angående en stödmur på prickad mark. 

Styrelsen tar inte ställning för eller emot den planerade exploateringen av området. Däremot ska styrelsen kritiskt granska de planer och den information vi får från olika myndigheter.

Styrelsens roll är att:

  • agera korrekt och sakligt gentemot berörda parter
  • hålla medlemmarna informerade via hemsidan och protokoll
  • framföra medlemmarnas synpunkter till berörda parter
  • påtala avvikelser från gällande detaljplan från 2008-12-01
  • bevaka föreningens ekonomiska intressen
  • påkalla förhandlingar med Lantmäteriet om inträdesavgift, andelstal och ny förrättning
  • påtala ev. risker för föreningens närmiljö med tonvikt på dagvattenhantering och trafik

Styrelsen har haft ett inledningsmöte med Hässleholms kommun och har fram till 15 juni 2023 möjlighet att inkomma med synpunkter. Nedan finns all den information vi fått från Hässleholms kommun. Medlemmarna har möjlighet att inkomma med synpunkter per mail till:
info@skyrupsamf.se
fram till 2023-06-11. Styrelsen kommer sedan att behandla ev. inkomna synpunkter på styrelsemötet den 12/6.

3D bild av projektet 1:49
Plankarta 1:49
Detaljplan

Den detaljplan som vann laga kraft 2008 är enligt kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning den som fortfarande gäller. Skyrups Samfällighet har blivit ombedd att yttra sig om en stödmur som skulle förläggas inom ”prickat” område. Dvs ett område som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

Styrelsen ser dock ett antal punkter i detaljplanen som inte överensstämmer med den byggnation som planeras, och kommer presentera det i en skrivelse till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggnationens karaktär

Byggnationen är tänkt att bestå av 5 husgrupper, och totalt 38 lägenheter enligt nedan förteckning. Styrelsen vet i nuläget inte om det rör sig om bostadsrätter eller hyresrätter.

Ritningar

Nedan finns ritningar för nedladdning. De består av plan-, sektion- och fasadritningar. Då det är omfattande ”paket” av ritningar ligger de förpackade i zip-format för nedladdning

Skyrups Samfällighetsförenings svar på Bygglovsansökan

Samfälligheten har av miljö-och stadsbyggnadsförvaltning i Hässleholm ombetts inkomma med frågor och synpunkter angående eventuell nybyggnationen av 38 lägenheter på fastigheten Skyrup 1:49. Styrelsen tar inte aktiv ställning för eller emot det aktuella byggprojektet och är i grund och botten positiv till att samfälligheten utvecklas med nya bostäder och nya medlemmar. Styrelsens roll i fallet 1:49 är först och främst att bevaka föreningens miljö- och ekonomiska intressen, framför allt vad gäller dagvattenhantering, trafikfrågor, miljöpåverkan samt behovet av nya andelstal och en ny förrättning. Styrelsens svar till kommunen kan man läsa genom att klicka på länken nedan.

Mailkonversation med kommun och byggherre

Denna del kommer byggas på efterhand som vi får mer information

Bygglov (Delegationsbeslut)

Bygglov beviljat 20230809 sänt från kommunen till byggherren

Presentation från Informationsmöte angående 1:49

Mötet hölls på Tostarps Pensionat (Zenitgården), den 24:e augusti, kl 18:30.

I presentationen framgår hur eventuell överklagan ska ske och vilka tidsramar som gäller.