Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening

Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.

Fastigheten Skyrup 1:49 – Byggprojekt

Skyrups Samfällighetsförening har blivit kontaktad av bygg- och miljöförvaltningen i Hässleholm angående den planerade nybyggnationen av 5 husgrupper med 38 lägenheter,  parkeringsplatser och vägar på fastigheten Skyrup 1:49. 
Kommunen vill ha synpunkter angående en stödmur på prickad mark. 

Styrelsen tar inte ställning för eller emot den planerade exploateringen av området. Däremot ska styrelsen kritiskt granska de planer och den information vi får från olika myndigheter.

Styrelsens roll är att:

 • agera korrekt och sakligt gentemot berörda parter
 • hålla medlemmarna informerade via hemsidan och protokoll
 • framföra medlemmarnas synpunkter till berörda parter
 • påtala avvikelser från gällande detaljplan från 2008-12-01
 • bevaka föreningens ekonomiska intressen
 • påkalla förhandlingar med Lantmäteriet om inträdesavgift, andelstal och ny förrättning
 • påtala ev. risker för föreningens närmiljö med tonvikt på dagvattenhantering och trafik

Styrelsen har haft ett inledningsmöte med Hässleholms kommun och har fram till 15 juni 2023 möjlighet att inkomma med synpunkter. Nedan finns all den information vi fått från Hässleholms kommun. Medlemmarna har möjlighet att inkomma med synpunkter per mail till:
info@skyrupsamf.se
fram till 2023-06-11. Styrelsen kommer sedan att behandla ev. inkomna synpunkter på styrelsemötet den 12/6.

3D bild av projektet 1:49
Plankarta 1:49
Detaljplan

Den detaljplan som vann laga kraft 2008 är enligt kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning den som fortfarande gäller. Skyrups Samfällighet har blivit ombedd att yttra sig om en stödmur som skulle förläggas inom “prickat” område. Dvs ett område som inte får bebyggas enligt detaljplanen.

Styrelsen ser dock ett antal punkter i detaljplanen som inte överensstämmer med den byggnation som planeras, och kommer presentera det i en skrivelse till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggnationens karaktär

Byggnationen är tänkt att bestå av 5 husgrupper, och totalt 38 lägenheter enligt nedan förteckning. Styrelsen vet i nuläget inte om det rör sig om bostadsrätter eller hyresrätter.

Ritningar

Nedan finns ritningar för nedladdning. De består av plan-, sektion- och fasadritningar. Då det är omfattande “paket” av ritningar ligger de förpackade i zip-format för nedladdning

Vanliga Frågor avseende 1:49

Denna del kommer byggas på efterhand som vi får in frågor från medlemmar.

 • Vem är det som ska bygga?

  Den som sökt bygglov för projektet är RS Bostadsutveckling AB.

 • Kommer det påverka Skyrups Samfällighetsförening på något sätt?

  Påverkan på Skyrups Samfällighetsförening är stor. Som förening måste vi säkerställa att de ekonomiska villkoren avseende de nya bostädernas inträde i föreningen säkerställs. Övriga delar vi ser påverkan är trafiksäkerhet, hantering av vägskötsel, och en ökad påverkan av dagvatten då stora arealer kommer asfalteras.

 • Parkering i vändzoner ej tillåtet

  På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att parkera på vändplatser. Det är samma regler som gäller inom samfällighetens område som i övriga tätbebyggda samhällen.
  Parkerade bilar ställer till problem för både snöröjning, vägunderhåll och framkomlighet för räddningstjänsten i händelse av sjukdom eller olyckor.
  Vid parkering på vändplatser finns det risk att snöröjningen blir begränsad om plogbilen inte kan komma fram samt att parkerade fordon riskerar att skadas.

  Länkar (klicka på bilden)