Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening

Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Medlemmar i Skyrups Samfällighetsförening välkomnas till årsstämma 2024
Tid:       Lördag den 20 april kl 10:00
Plats:    Tostarps Pensionat

Ytterligare informationsmaterial till årsmötet finns under fliken Arkiv/Årsstämmor.

Det finns även kopior på allt informationsmaterial vid golfklubbens reception.

OBS! Uppdaterat 2024-04-18:
Viktig information inför årsstämman:
Läs igenom dokumentet nedan vid namn ”Fullmakt- och omröstningsregler på föreningsstämman”

Nedan finns även en fullmakt om man vill använda ett ombud vid årsmötet. Skriv ut mallen och fyll i de gulfärgade fälten.

Senaste mötesprotokollen

Protokollet uppdaterat med korrekt datum när mötet ägde rum.

Parkering i vändzoner ej tillåtet

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att parkera på vändplatser. Det är samma regler som gäller inom samfällighetens område som i övriga tätbebyggda samhällen.
Parkerade bilar ställer till problem för både snöröjning, vägunderhåll och framkomlighet för räddningstjänsten i händelse av sjukdom eller olyckor.
Vid parkering på vändplatser finns det risk att snöröjningen blir begränsad om plogbilen inte kan komma fram samt att parkerade fordon riskerar att skadas.

Länkar (klicka på bilden)
SkyrupGK4