Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening

Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.

Parkering i vändzoner ej tillåtet

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att parkera på vändplatser. Det är samma regler som gäller inom samfällighetens område som i övriga tätbebyggda samhällen.
Parkerade bilar ställer till problem för både snöröjning, vägunderhåll och framkomlighet för räddningstjänsten i händelse av sjukdom eller olyckor.
Vid parkering på vändplatser finns det risk att snöröjningen blir begränsad om plogbilen inte kan komma fram samt att parkerade fordon riskerar att skadas.

Senaste mötesprotokollen

Senaste NYTT om våra grönområden

Föreningen har beviljats bidrag på 10.000 SEK av Skogsstyrelsen för ädellövsskogsbruk på området  13 enligt skogskarta over Skyrup 2014, d.v.s. området mellan Splitvägen och Skåneleden/Finjasjöleden. Syftet med röjningen är att gynna ädelskog, dvs bok, ek och avenbok.
Riset ligger kvar för att gynna djur- och insektslivet. 

Området markerat med lila/rosa i kartan nedan.

Länkar (klicka på bilden)