Välkommen till Skyrups Samfällighetsförening

Föreningens ändamål/syfte är att underhålla befintliga vägar, vägbelysning, dagvattenledningar samt grönområden.

Senaste mötesprotokollen

Parkering i vändzoner ej tillåtet

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att parkera på vändplatser. Det är samma regler som gäller inom samfällighetens område som i övriga tätbebyggda samhällen.
Parkerade bilar ställer till problem för både snöröjning, vägunderhåll och framkomlighet för räddningstjänsten i händelse av sjukdom eller olyckor.
Vid parkering på vändplatser finns det risk att snöröjningen blir begränsad om plogbilen inte kan komma fram samt att parkerade fordon riskerar att skadas.

Länkar (klicka på bilden)
SkyrupGK4