Medlemskap

Som fastighetsägare i Skyrup är man automatiskt medlem i Skyrups Samfällighetsförening. Medlemskapet i föreningen är  obligatorisk.
Den årliga medlemsavgiften används för underhåll av vägnät, belysning, dagvattenledningar och grönområden.

Vanliga Frågor

 • Kan vändplatserna användas för parkering?
  • Vändplatserna får inte användas för parkering! Felparkering kan leda till böter enligt gällande lagar och skyltning vid infarten.
  • Viktigt är att vändplatserna hålls öppna för snöröjning, vägunderhåll, renhållningstjänst och räddningstjänst.
  • Felparkerade bilar som skadas i samband med snöröjning och vägunderhåll kommer ej ersättas av Skyrups Samfällighetsförening.
 • Var kan jag hitta protokoll från styrelsens möten?
  • På hemsidan publiceras senaste protokollet under sidan Hem. Tidigare protokoll finns tillgängliga under fliken Arkiv.
  • Senaste mötesprotokollet publiceras på våra officiella anslagstavlor.
 • Får jag fälla träd inom området?
  Det är tillåtet att fälla träd på ens egen tomt. Däremot är det förbjudet att fälla träd på samfällighetens område. Regler för trädfällning finner ni under rubriken Styrdokument.
 • Hur ska jag göra om jag flyttar?
  • Om du säljer din fastighet inom Skyrups Samfällighetsförening, är vi tacksamma om du skickar in de nya ägarnas kontaktuppgifter till föreningens email: info@skyrupsamf.se . De uppgifter vi är intresserade av är: Namn, adress, email och mobilnummer.
  • Om du byter bostadsadress behöver vi veta din nya adress för att vi ska kunna skicka fakturan till korrekt adress. Som medlem har du skyldighet att säkerställa att föreningen är uppdaterad.
  • För att förenkla all hantering och säkerställa att fakturan når dej, rekommenderar vi email-faktura. Då behöver vi din email och mobilnummer (för avisering).
 • Vad omfattar årsavgiften och hur beräknas den?
  • Årsavgiften avser underhåll av vägar, belysning, dagvattenledningar och grönområde, och är obligatorisk för fastigheter inom Skyrups Samfällighetsförening.Vi använder årligen ca 350.000:- för underhåll och drift av våra vägar, belysning och dagvattenledningar. Det årliga underhållet för våra Grönområden är ca 50.000:-.
  • Avgiften beräknas efter de budgeterade kostnaderna för området. Debiteringen per fastighet sker efter andelstal. Andelstalet är 3 för bebyggd fastighet och 1 för obebyggd fastighet. För grönområdet beräknas 1 andel per fastighet. Beräkningen av fördelningen baseras på underliggande förrättningar. Se sektionen Styrdokument.
  • Med bebyggd fastighet avses fastighet som är taxerad som bebyggd, eller är under byggnation.
 • När beslutas årsavgiften och när skall den betalas?
  • Avgiften beslutas vid årsstämman och gäller perioden 1/1 – 31/12 det år beslutet tas.
  • Faktura skickas efter årsstämman och skall betalas senast den 31 maj.
 • När hålls årsstämman, och var finner jag information om stämman?
  • Årsstämman hålls enligt våra stadgar den 3:e lördagen i april.
  • Inför stämman publiceras relevant material på hemsidan minst 4 veckor före stämman.
  • Kallelse till stämman publiceras på våra officiella anslagstavlor minst 4 veckor före stämman.
  • Efter stämman anslås protokollet på våra officiella anslagstavlor.
 • Får Skyrups Samfällighetsförening bidrag från kommun och stat?
  • Skyrups Samfällighetsförening får årligen bidrag från Hässleholm Kommun och Trafikverket, totalt ca 56.000:- (2021).
  • Utöver dessa årliga bidrag har föreningen möjlighet att söka bidrag vid större förbättring av väg. Då ny beläggning lades på Hästskovägen 2020, så finansierade Trafikverket 40% av investeringen.
  • Under 2022 får vi bidrag från Skogsstyrelsen med ca 10.000:- för gallring av ett av våra grönområden (område 13).
 • Får Skyrups Samfällighetsförening bidrag från EU?
  Föreningen har möjlighet att söka bidrag för en del aktiviter för våra grönområden. 2019 erhöll vi ett bidrag om 17.000:- för gallring av det som benämns Avdelning 12 i vår Grön Skogsbruksplan (se sidan Styrdokument). Länk till dokumentet:  EU stöd 2019
 • När klipps våra vägrenar och diken?
  Slaghackning av vägkanterna är sedan många år tillbaka planerat ske vecka 22 samt vecka 35. Tiden kan dock variera något beroende på tillgång av entreprenör för att utföra arbetet.
 • När skrapas våra grusvägar?
  Hyvling eller “Sladdning” samt dammbindning av grusvägnätet är planerat att ske under april månad men är beroende på luftfuktighet.
 • Behandling av personuppgifter

  Den 25 maj 2018 trädde EUs dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Förordningen reglerar behandlingen av personuppgifter.
  Nedan kan du ladda ner dokument gällande personuppgifter.