Styrdokument

Verksamheten i en Samfällighet styrs i huvudsak av gällande lagar, förrättningar avseende Samfälligheten och Samfällighetens stadgar.
Förvaltningen av våra grönområden styrs av en Skogsbruksplan som arbetas fram tillsammans med Skogsstyrelsen.
På Samfällighetens område är det inte tillåtet att fälla träd utanför gällande policy.