Vem ansvarar för avledning av dagvatten från tomtmark?

Till den enskilda väghållarens uppgifter hör inte att ta hand om regn- och ytvatten (dagvatten) från tomterna längs de vägar väghållaren har att sköta, om det inte särskilt föreskrivs i det för väghållaren gällande anläggningsbeslutet att förutom vägar också sköta en sådan dagvattenanläggning.

Ett sätt att lösa dagvattenproblem i ett område år att uppmärksamma kommunen på saken. I lagen om allmänna vattentjänster finns nämligen regler bl.a. för hur avlopp kan ordnas i ett större sammanhang, och kommunens ansvar att detta sker, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. Med avlopp enligt lagen förstås bl.a. bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse. Lagen förser kommunen med verktyg för att kunna ordna med en dagvattenanläggning i ett område med samlad bebyggelse och föreskriver hur avgifterna för en sådan anläggning ska fördelas mellan fastighetsägare och ansvarig för den allmänna platsmarken. Om kommunen inte frivilligt vill åta sig ansvaret för dagvattenfrågorna så finns en möjlighet att påkalla prövning av ansvaret för dagvattenfrågorna i Mark- och miljödomstolen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *