Frågor & Svar

 
   
Vilka investeringar har gjorts i vägar och belysning?
Den sammanlagda summan för investeringar i vägar och belysning mm uppgår till ca 7 mkr.
 
Vilka investeringar har gjorts i grönområden?
Hittills har föreningen enbart investerat i en underhållsplan för området (ca 20 tkr) förutom slyröjning och gallring väster om grindstolparna.
 
Vad omfattar medlemsavgiften?
Medlemsavgiften avser vägar, belysning och grönområde.
 
När beslutas medlemsavgiften?
Avgiften beslutas vid årsstämman tredje lördagen i april. Den gäller för kalenderår.
 
Hur har avgiften beräknats?
Avgiften har beräknats efter de budgeterade kostnaderna för området. Debiteringen per fastighet sker efter speciella vägningstal, 3 för bebodd fastighet och 1 för obebodd fastighet. För grönområdet beräknas 1 andel pr fastighet.
 
När skall avgiften betalas?
Debiteringen sker efter årsstämman tredje lördagen i april och skall betalas senast den 31 maj.
 
 
 
 

Skyrups Samfällighetsförening     info@skyrupsamf.se